TSLA

BTO $TSLA Jan-07-22 930/900/800 BWB @0.5 credit