SPY OptionsExpiration

1 SPY Dec 27 2022 374.0 Put. Sold yesterday at $0.39
#DailyLadder