#xle sto 3 dte 65.00…

#xle
sto 3 dte 65.00 put .60