$UVXY #ShortCalls #VXXGame #OptionLadder -…

$UVXY #ShortCalls #VXXGame #OptionLadder – Finally a spike !!!
Sold UVXY Aug 4 2017 60.0 Calls @ 0.32
Sold UVXY Aug 11 2017 60.0 Calls @ 0.51
Sold UVXY Aug 18 2017 60.0 Calls @ 1.23
Sold UVXY Aug 25 2017 60.0 Calls @ 1.25
Sold UVXY Sep 1 2017 60.0 Calls @ 1.93