Selling Premium

#shortputs
$AMZN STO 8/4 990/1000 BUPS @ 1.50
$WDC STO 9/15 77.50 @ 1.40 Thank you @hcgdavis
$WDC STO 10/20 72.50 @ 1.57 Thank you again