LABU New Diagonal

Bought to open 1 LABU Apr 23 2021 135 Call / Sold to Open LABU Mar 26 2021 105 Call @ 1.30 Credit.
LABU is at 101