#smallbuy Buy T @16.12 #exdiv…

#smallbuy
Buy T @16.12
#exdiv tomorrow