SPY

#shortputs

sto SPY 12 MAY 2023 388 PUT @1.62
sto SPY 26 MAY 2023 395 PUT @4.39