#onlyspread SPY STO25 NOV 2022…

#onlyspread

SPY

STO25 NOV 2022 382/378 PUT @.15
STO 25 NOV 2022 383/379 PUT @.19