EVGO

#shortputs
sto, EVGO 19 NOV 2021, 12.5 PUT @1.40 NYSE