SPY Put

Sold 1 SPY Jan 20 2023 386.0 Put at $0.41. Expires tomorrow
Restarting my SPY #DailyLadder