#T sto put 11.10.17 37.5…

#T
sto put 11.10.17 37.5 @ .58