#antm sto calls nov 10…

#antm
sto calls nov 10 195.50/197.50 @.99