Markets

So much for the predictions of extreme volatility on expiration day

ZZZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzz………………