#shortputs #spy BTC +1 SPY…

#shortputs
#spy
BTC SPY 19 AUG 22 397.5 PUT @.05 /sto 3.51