#shortputs Sto 11 NOV 2022…

#spy

#shortputs
Sto 11 NOV 2022 367 PUT @.97