SPY OptionsExpiration

1 SPY Jan 12 2023 380.0 Put. Sold yesterday at $0.44
#DailyLadder