SPY OptionsExpiration

1 SPY 380/390 Bull Put spread Expired
1 SPY Mar 02 2023 393.0/401.0 Short Strangle expired too 🙂
#SPYDailyLadder