Closing TSN

Bought to close $TSN Jan 19 2018 47 puts @ .05. Sold for 1.15 on 5/10.

#fallingknife