STO Aug 11 SPX 2435/2430…

STO Aug 11 SPX 2435/2430 .15