TRADES:

THC STO 7/31/20 26.5 PUTS @.30
THC STO 7/31/20 27.5 CALLS @.37