UVXY SVXY…here we go!

#VXXGame – http://www.proshares.com/news/2017-6-27.html

July 17th…

SVXY 2:1
UVXY 1:4