SVXY UVXY

STO SVXY Nov 24 $85 puts @ $0.80
STO UVXY Dec 1 $22 calls @ $1.00