NFLX TSEM

STO NFLX Feb 2 265/262.5 .28 #Bitty
BTO TSEM 37/37/35 .36 #Fuzzy