STNE

BTC STNE 24 JAN 20 40 PUT @.45….STO 1/3 @.95